Laadpunt voor de prijs van een cappuccino per dag

Actievoorwaarden winactie Jaguar I-PACE

Actievoorwaarden

Win een week een I-PACE – Linkedin / Twitter actie eMobility

Deze actie

 

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Eneco eMobility B.V. (hierna: ‘Eneco’, ‘we’ of ‘wij’).
 2. Deze actie is voor iedereen toegankelijk, mits je in het bezit bent van een geldig Nederlands Rijbewijs of een buitenlands rijbewijs dat geldig is in Nederland. Die geldigheid moet ook in maart 2019 nog aanwezig zijn.
 3. De actie geldt voor mensen die zich aanmelden door:
 • hun gegevens achter te laten op de betreffende pagina
 • onze linkedin pagina volgen
 • en reageren op de prijsvraag :‘Maak kans door ons te vertellen waar je met je I-PACE naartoe zou rijden. Doe je mee?’
  Reageer hierop met een originele reden via een reactie op de LinkedIn post van 22 januari 2019
 1. Je kunt je alleen aanmelden voor deze actie tussen 22 januari 2019 en 11 februari 2019.
 2. Je kunt eenmalig deelnemen aan deze actie.
 3. Je betaalt niets voor de deelname aan deze actie. Eneco draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.
 4. In de volgende gevallen kun je niet deelnemen aan de actie:
 5. Als je geen geldig Nederlands Rijbewijs is hebt dan wel geen buitenlands rijbewijs hebt dat in Nederland geldig is.
 6. Als je niet in Nederland woont.
 7. Als je jonger bent dan 18 jaar.
 8. Als je medewerker van Eneco of een aan Eneco gelieerde vennootschap bent.
De prijs
 1. De te winnen prijs is een week lang rijden in een Jaguar I-PACE met onbeperkt laadtegoed van Eneco ter waarde van 2 x max € 1000 Deze I-PACE is beschikbaar van 15 maart t/m 29 maart 2019. Er zijn twee winnaars, die de I-PACE elk een week ter beschikking krijgen. De winnaars kunnen de auto ophalen in Rotterdam. Daar kunnen zij de auto ook weer inleveren. De tijden waarop dit gebeurd zijn in overleg.
 2. De prijs kan worden genoten voor de (aaneengesloten) duur van een week, ofwel 15 maart t/m 22 maart, ofwel 22 maart t/m 29 maart 2019.
 3. Na de actieperiode wordt uit alle tijdig ontvangen inzendingen twee winnaars bepaald door de bij 11 genoemde jury
 4. De winnaars worden bepaald door de communicatieadviseur van Eneco eMobility op basis van de meest originele inzendingen.
 5. De winnaar ontvangt uiterlijk 26 februari a.s. bericht van Eneco via telefonisch contact of via een DM binnen Linkedin. Als de winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert dan wel niet op tijd reageert, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere te bepalen prijswinnaar, deze wordt gekozen op basis van meest originele inzending.
 6. Je kunt de prijs niet inwisselen voor geld, andere cadeaus, cadeaubonnen of kortingsbonnen.
 7. Over de actie en de uitslag daarvan kan niet worden gecorrespondeerd. Als er om enige reden een meningsverschil ontstaat tussen jou en Eneco, dan beslist de directie van Eneco eMobility.
Auteursrechten
 1. Eneco is de exclusieve eigenaar van alle auteursrechten en eventuele andere rechten in verband met de actie.
Je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor de doeleinden van de actie, zoals het communiceren van de uitslag van deze actie aan de winnaar.

Eneco gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Eneco gebruikt je gegevens voor haar bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld om een contract met je aan te kunnen gaan en uit te voeren of voor service- en commerciële berichten. Wil je niet dat wij je gegevens gebruiken voor commerciële berichten? Dan kun je je hiervoor altijd afmelden via de link onder onze e-mails of kan je dat schriftelijk aangeven en dit verzoek sturen naar: Eneco, afdeling Correspondentie, Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam.

Eneco neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt Eneco een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten. Voor zover nodig verleent Eneco toegang tot de gegevens aan dienstverleners die Eneco ondersteunen bij de uitvoering van diensten. Eneco verplicht deze dienstverleners de gegevens alleen te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan Eneco of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van Eneco handelen. Je persoonsgegevens worden zonder je toestemming niet verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken. Klik hier https://www.eneco.nl/privacystatement/ voor ons volledige privacy statement.
18. Je dient, indien hier door Eneco naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

Overige afspraken bij deze actie
 1. Als je van het actieaanbod gebruikmaakt, dan ga je akkoord met deze voorwaarden.
 2. Eneco is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.eneco.nl/emobility. Mededeling op de website zal uitblijven in het geval Eneco met spoed een wijziging van de actie(voorwaarden) dient te effectueren ten behoeve van een goed en ordelijk verloop van de actie.
  21. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Eneco gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  22. Eneco mag iedere deelnemer uitsluiten ingeval van (een vermoeden van) fraude en de actie altijd stopzetten of wijzigen. We hoeven hiervoor geen reden op te geven.
 3. Als wij je uitsluiten, of de actie stopzetten of wijzigen, dan heb je geen recht op een (schade)vergoeding.
 4. Eneco en/of de door haar ingeschakelde derden zijn, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van Eneco dan wel haar werknemers, niet aansprakelijk voor:
 5. Aanvullende kosten die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.
 6. Schade die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.
 7. Gebreken in de uitgereikte prijs.
 8. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Eneco.
 9. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

We wensen je een succesvolle deelname!

Laadpunt voor de prijs van een cappuccino per dag
Categorie: Eneco